საქმის №

მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ას-1381-1303-2012 კირვალიძე არჩილ საქართველოს ეროვნული სოციალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ვალდებულების შესრულება 11/12/2012 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1381-1398-2011 მამისეიშვილი გურამ, სოსო, მარინე, ბუაძე ცირა ჩარკვიანი ინგა თანხის დაკისრება 11/1/2011 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1381-1501-04 იასაშვილი შოთა კარანაძე მერაბი ბინის მესაკუთრედ ცნობისა და სამკვიდრო ქონებიდან წილის განსაზრღვის თაობაზე. 3/2/2005 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1381-1603-05 შპს `სიხარული~ წვეროშვილი ალიკა დავალიანების გადახდევინების შესახებ 5/29/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-138-130-2014 ხოსიტაშვილი თეიმურაზ ხოსიტაშვილი ნინო, თამარ ანდერძის ნამდვილად აღიარება
  ას-138-131-2010 სსიპ `გორის #7 საჯარო სკოლა~ ზექალაშვილი ვლადიმერ სამუსაოზე აღდგენა 7/20/2010 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-138-132-2013 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ი/მ ანდრო მაჭავარიანი პირგასამტეხლოს დაკისრება 7/1/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1382-1399-2011 კინწურაშვილი თეიმურაზ ალირეზე რაჯბარ ასრი თანხის დაკისრება 12/2/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1382-1502-04 დევდარიანი დავითი დევდარიანი ლამარა ბინის პრივატიზაციის ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ 5/25/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-1382-1604-05 ფირალიშვილი სოლომონი, ნოტარიუსი ნათენაძე ცისანა პირალოვი ივანე სამკვიდრო მოწმობის გაუქმების შესახებ 2/14/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1383-1219-2010 მამულაშვილი ბიბი სკორიკოვა ზინაიდა სამისდღემშიო რჩენის ხელშეკრულების შეწყვეტა 2/28/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1383-1305-2012 სს „იბერია უძრავი ქონება“ სს „საქართველოს ბანკი“ საკრედიტო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება 12/5/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1383-1400-2011 ვანის რაიკოოპკავშირი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითრების სამინისტრო ადეიშვილი გრიგოლ საკუთრების უფლების დადგენა 10/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1383-1504-04 ს/ს `აზოტი~ შპს `ალსო ტრანს ინტერნეშენელი~ ქონების უკან დაბრუნებისა და ზარალის ანაზღაურების შესახებ 7/1/2005 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1383-1605-05 მიწის მართვის დეპარტამენტი ნადარეიშვილი ლუდმილა ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ბატილად ცნობისა და მესაკუთრედ ცნობის შესახებ 5/3/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1384-1220-2010 ს.ს `ენერგო-პრო ჯორჯია~ ძაძამია ვალერიან მოძრავი ნივთის დაბრუნების შესახებ 5/12/2011 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-138-413-08 შპს `საქართველოს რკინიგზა~ ჭყოიძე გულიზარ საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილების შესახებ 7/11/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1384-1401-2011 უგრეხელიძე შალვა, შპს „პათა“ ქ.ქუთაისის მერია უძრავი ნივთის მესაკუთრედ ცნობა 10/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1384-1606-05 ეპიტაშვილი მ. მესხი გულნარა, ენუქიძე ციალა ბინაზე მემკვიდრედ ცნობის შესახებ 2/24/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-138-468-09 შავაძე ფრიდონ, ვადაჭკორია ირინა, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახური ტაბიძე ტარიელ სამკვიდროს მოწმობის გაუქმება 5/20/2009 დატოვებულია განუხილველად
 Canaweri = 8760