საქმის №

მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ას-301-284-2010 დათუნაშვილი ნათელა გოზალოვი კახაბერ თანხის დაკისრება, ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 5/17/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-301-285-2011 აბრამაშვილი თენგიზ, ჩხარტიშვილი ჯაბა, ნოტარიუსი მაია წიკლაური და სხვები შპს `თორი~ ლიკვიდატორი ივლიანე კორკელია უძრავ ნივთზე დადებული ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შესახებ 5/23/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-301-286-2013 ჟორჟიკაშვილი ნონა, გიგაური იაკობ მაისურაძე გივი, მაისურაძე-ოლივო მარინა საზიარო ქონების გაყოფა, ზიანის ანაზღაურება 6/10/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-301-558-08 არუთინოვა არიადნა ყვირალაშვილი მალხაზი თანხის სანაცვლოდ ფართის საკუთრებაში გადაცემა 10/22/2008 დატოვებულია უცვლელად
  ას-301-625-05 ბერიაშვილი გიული გოზალიშვილი ილია სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის თაობაზე 9/22/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-301-627-07 ს/ს `თელასი~ (წარმ. ვახტანგ ცხომელიძე) კიროკოსიანი ლიანა, მიქუთაშვილი ეთერი, არიშინა ლარისა ხანძრით მიყენებული ზიანის შედეგად გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება 10/1/2007 დატოვებულია უცვლელად
  ას-301-707-06 მუსაევი ნასიბი მუსაევი მახმუდი სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელების შესახებ 9/27/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-302-284-2014 ნამორაძე ლია ქ. თბილისის მერია სახელსეკრულებო ვალდებულების შესრულება
  ას-302-285-2010 ნუვრუზოვა ლეილა ახუნდოვი გუმხარ ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, სამკვიდრო მოწმობაში ცვლილების შეტანა 7/8/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-302-286-2011 კახიანი ბესიკ სს `ტელეფონი~ თანხის გადახდის დაკისრება 3/21/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-30-25-2011 შარმაიძე თინა შარმაიძე ვიქტორ (წარმ. გიგლა მაჩიტიძე) სამკვიდროს მიღების ფაქტის დადგენა, მესაკუთრედ ცნობა 3/23/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-302-623-09 შპს `საქართველოს რკინიგზა~ ბლაგიძე ვალერიან ვალდებულების შეუსრულეწბლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ 6/8/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-302-628-07 ლაშხი ალექსანდრე, სოსელია ანგელინა, ქამადაძე ნაირა, და სხვები ქამადაძე მურმანი ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 5/21/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-302-642-05 ჩაჩანიძე მანანა წიქარიშვილი თინა დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზრაურების შესახებ 10/27/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-302-708-06 საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის(დინ უაითი) ჯემალ იოსელიანი ხანძრით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 9/15/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-30-28-2013 წერეთელი ნინო ცინცაძე რუსუდან თანხის სანაცვლოდ საცხოვრებელ სადგომზე მესაკუთრედ ცნობა 5/1/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-30-315-08 ს/ს `მინა~ შპს `საქართველოს რკინიგზა~ თანხის დაკისრება 4/11/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-303-285-2014 ტაბიძე ქეთევან ნიკოლაიშვილი გოდერძი თანხის დაკისრება
  ას-303-286-2010 შპს `ყაზტრანსგაზ-თბილისი~ ესებუა კონსტანტინე საშვებულებო თანხის ანაზღაურება 5/31/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-303-287-2011 შპს `ინტერმშენი ა&პ~ განათლებისა და მეცნიეების სამინისტრო ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება 4/26/2011 დატოვებულია განუხილველად
 Canaweri = 8778