საქმის №

მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ას-255-586-07 მამისაიშვილი ოთარი, ლიანა, ირინა,ჯონი და სხვანი შპს `საქათველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა~ უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის შესახებ 5/21/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ას-255-668-06 ს/ს `საქართველოს გაერთიანებული სადრისტრიბუციო ენერგოკომპანია~ ალანია ლავრენტი, დოლიძე მერაბი, ღუნწკიძე გელა სამუშაოზე აღდგენის შესახებ 6/26/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-256-240-2014 შპს „აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“ ჩიქოვანი გურამ სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 2/6/2015 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-256-241-2010 ხაჩატურიანი გარიკ ხაჩატურიანი ხაჩატურ ხელშეშლის აღკვეთა 6/1/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-256-514-08 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ბუკშინა ინგა სამკვიდროს მოწმობის გაცემის შესახებ 6/27/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-256-581-09 ოთიაშვილი გულნაზი ფილიშვილი შალვა ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება 6/11/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-256-584-05 ჯიბუტი გიორგი კარდენახიშვილი გიორგი ბინიდან გამოსახლების შესახებ 9/7/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-256-587-07 რუდაკოვა ჟანა (წარ. ჯანელიძე მედეა) მიხაილოვა ეხსო სამკვიდრო მოწმობაში სა საჯარო რეესტრში ცვლილების შეტანის შესახებ 10/17/2007 დატოვებულია უცვლელად
  ას-256-669-06 ჰუმანიტარული ორგანიზაცია `ქეა~ (წარმ. ლეჟავა არჩილი) ლოლუა დემური ზიანის ანაზღაურების შესახებ 7/17/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-257-241-2014 ჯაფიაშვილი გურამ, ქოროღლიშვილი ზურაბ, გიორგი; ფეიქრიშვილი ოთარ, გოგებაშვილი გიორგი შპს „მედჯგუფი საქართველო“ ზიანის ანაზღაურება 12/5/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-257-242-2010 საქართველოს ეკონომიკური განვითრების სამინისტრო ჭიქაშუა იაშა სააღსრულებლო ფურცლის გაცემა მოვალის უფლებამონაცვლის პირის წინაღმდეგ 6/10/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-257-244-2015 გორგილაძე ლელა დიასამიძე ზაურ ნასყიდობსი ხელშეკრულების ბათილად ცნობა
  ას-257-247-2013 კემულარია ნადია ბუტენკო თამარა ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 7/10/2013 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-257-248-2012 ი/მ ჯემალ დარსაველიძე ქ. ბათუმის №1 საავადმყოფო დირ. ლაშა მიქელაძე თანხის დაკისრება 2/23/2012 დატოვებულია განუხილველად
  ას-257-582-09 ქობულეთის სამშპბიარო სახლი, ვერულიძე ნანი გოლიაძე-გოხიძე ირმა ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ 3/30/2009 დატოვებულია განუხილველად
  ას-257-583-05 კედელაშვილი ნაზი, დავითი ვაჩეიშვილი ნინო საცხოვრებელ ბინაზე მფლობელად და მოსარგებლედ ცნობა 6/7/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-257-588-07 სს `ეგრისი~ შპს `დონადი და კომპანია~(წარ. Gიგა კვერენჩხილაძე) საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ 10/29/2007 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-258-242-2011 ასამბაძე გიორგი ჯიბლაძე შოთა უსაფუძვლო გამდიდრება 5/23/2011 გაუქმდა და შეწყდა
  ას-258-245-2015 ხაბაზი სულიკო სს „ბითიეი ბანკი“ საზიარო უფლების გაუქმება 3/5/2015 დატოვებულია განუხილველად
  ას-258-249-2012 აბულაძე შუქრი ჯანელიძე დარინა მესაკუთრედ ცნობა 2/27/2012 დატოვებულია განუხილველად
 Canaweri = 9685