საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-649-616(2კ-06) მურთაზ ასათიანი ქ. ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო _ მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სს `ქუთაისგაზი~ თანხის გადარიცხვის შესახებ 4/18/2007 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-649-617(კ-09) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აკაკი სიმსივე ჯარიმის თანხისა და პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 6/25/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-618(კ-07) გიორგი ეჟიშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თელავის საგადასახადო ინსპექცია ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა, რომლითაც მოსარჩელეს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაეკისრა 32904 ლარის გადახდა 10/17/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-621(კ-08) ივანე ჭიჭილეიშვილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზრაურება 10/8/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-624(კ-13) ლალი მაღრაძე, ლევან მაღრაძე, თამარ მაღრაძე, ზურაბ მაღრაძე, მადონა მაღრაძე ქალაქ თბილისის მერია, ქალაქ თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 1/27/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-627(კ-10) ი/მ თამაზ ყაზარაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თელავის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 6/30/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-635(2კ-12) შპს „ზიმო“ ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური, ქალაქ თბილისის მერია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 11/7/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-643(კ-11) შპს `აეა~ სსიპ შემოსავლების სამსახური, სსიპ შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა (სსიპ შემოსავლების სამსახურის საკასაციო საჩივარში მითითებული აქვს 6860 ლარი) 6/8/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-6-5(კ-10) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სადაზღვევო კომპანია შპს `ვესტი~, სს `სამშენებლო კომპანია თბილისი~ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურება 3/15/2010 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-6-5(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ეფრემ ბუჭუხიშვილი თანხის დაკისრება 2/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-617(კ-06) ფადიკო გორგილაძე ქ. ბათუმის მერია ქ. ბათუმის მერიის 2001 წლის 12 ივლისის #107 დადგენილების ბათილად ცნობა 12/18/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-618(კ-09) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პანტელეიმონ ჯულაყიძე ჯარიმის თანხისა და პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 7/20/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-619(კ-07) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თეიმურაზ ქლიბაძე კონტრაქტის დარღვევისათვის თანხის გადახდის დაკისრება 9/3/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-650-622(კ-08) მანანა კაკაბაძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზრაურება 9/24/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-625(კ-13) მანანა ბოსტაშვილი საქართველოს მთავარი პროკურატურა ზიანის ანაზღაურება
 ჩანაწერი = 9860