საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-674-642(კ-07) თამაზ სულაბერიძე საქართველოს კონტროლის პალატა ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება 10/3/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-674-646(კ-08) სს `ელექტროთერმოშედუღება~ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური რეესტრის ჩანაწერში ცვლილებების შეტანა 4/29/2009 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-674-652(კ-10) ი/მ ნინო რუბაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული დავალიანების ჩამოწერა 7/7/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-674-660(კ-12) მალხაზ ბაქრაძე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა,სამსახურში აღდგენა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 2/6/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-674-668(კ-11) ლიზა ჯორბენაძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 7/13/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-675-641(კ-09) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო საქართველოს კონტროლის პალატა ადმინისტრაციული აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა 7/27/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-675-642(კ-06) იულონ ჩხიკვაძე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის #8 საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 4/30/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-675-647(კ-08) ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი და ეროვნული პარკი, დირექტორი - პაატა ხუმარაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თელავის რეგიონალური ცენტრი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 10/8/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-675-653(კ-10) ნიკოლოზ მეფარიშვილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 6/22/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-675-661(2კ-14) ნანული ბაიძე სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა
  ბს-67-62(კ-13) თენგიზ ცხვიტავა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წელთა ნამსახურების გაანგარიშება 5/30/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-67-65(კ-07) თამაზ ბეთხოშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ფოთის საგადასახადო ინსპექცია სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 3/22/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-67-65(კ-09) ნაირა ბადრიძე-მენაბდე თბილისის მერია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 5/27/2009 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-67-65(კ-14) სს „კრისტალტექნიკა“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 4/28/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-67-66(კ-10) შპს `პატარა კახი~ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 5/5/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 9704