საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-622-600(კ-10) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იაგო სარალიძე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის, პირგასამტეხლოსა და ზიანის ანაზღაურება 6/21/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-622-610(კ-12) ბესარიონ საღარაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 5/23/2013 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-622-617(კ-11) სალომე კოწოლაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ირაკლი მღებრიშვილი ზიანის ანაზღაურება 7/6/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-623-590(კ-06) იოსებ პაქსაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ახალციხის საგადასახადო ინსპექცია საჯარო ინფორმაციის გაცემა 1/16/2007 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-623-591(კ-09) ელისო გაბუნია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ქმედების განხორციელების დავალდებულება 10/20/2009 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-623-593(კ-07) მაია ბოჯგუა აჭარის ა/რ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საკომპენსაციო თანხის გასაცემ სიაში შეყვანა და თანხის დაკისრება 12/13/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-623-595(2კ-08) ბელა სონღულაშვილი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზრაურება 9/11/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-623-598(კ-13) მარინე სვანიძე ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 6/17/2014 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-623-601(კ-10) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ალექსანდრე კალანდაძე თანხის დაკისრება 6/16/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-623-611(კ-12) შპს „აღმშენებლობა“ ქ. თბილისის მერია, ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 2/6/2013 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-623-618(კ-11) სუნეიზარ გასანოვა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურისათვის ახალი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის დავალება და შესაბამისი ცვლილებების შეტანა სააღრიცხვო ბარათსა და საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში 11/2/2011 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-624-591(კ-06) ვალენტინა ცაგარელი თბილისის #157-ე საშუალო სკოლა, დირექტორი ბორის ნიჩიპეროვიჩი კუთვნილი ინვალიდობის პენსიის 1372 ლარის გადახდა 12/13/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-624-592(კ-09) ემზარ წოწორია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ქმედების განხორციელების დავალდებულება 6/25/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-624-596(კ-08) ი/მ `გივი გიუნაშვილის~ სამართალმემკვიდრე გოჩა გიუნაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის გორის რეგიონალური ცენტრი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბატილად ცნობა 10/23/2008 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-624-599(კ-13) კობა გაბიანი ქ. ქუთაისის მერია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 1/30/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 10065