საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-649-635(2კ-12) შპს „ზიმო“ ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური, ქალაქ თბილისის მერია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 11/7/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-649-643(კ-11) შპს `აეა~ სსიპ შემოსავლების სამსახური, სსიპ შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა (სსიპ შემოსავლების სამსახურის საკასაციო საჩივარში მითითებული აქვს 6860 ლარი) 6/8/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-6-5(კ-10) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სადაზღვევო კომპანია შპს `ვესტი~, სს `სამშენებლო კომპანია თბილისი~ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურება 3/15/2010 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-6-5(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ეფრემ ბუჭუხიშვილი თანხის დაკისრება 2/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-617(კ-06) ფადიკო გორგილაძე ქ. ბათუმის მერია ქ. ბათუმის მერიის 2001 წლის 12 ივლისის #107 დადგენილების ბათილად ცნობა 12/18/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-618(კ-09) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პანტელეიმონ ჯულაყიძე ჯარიმის თანხისა და პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 7/20/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-619(კ-07) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თეიმურაზ ქლიბაძე კონტრაქტის დარღვევისათვის თანხის გადახდის დაკისრება 9/3/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-650-622(კ-08) მანანა კაკაბაძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზრაურება 9/24/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-625(კ-13) მანანა ბოსტაშვილი საქართველოს მთავარი პროკურატურა ზიანის ანაზღაურება
  ბს-650-628(კ-10) ქეთევან კალანდარიშვილი საქართველოს კონტროლის პალატა სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 6/22/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-636(კ-12) სიმონ მარსაგიშვილი სსიპ შემოსავლების სამსახური პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული თანხის ჩამოწერა 10/30/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-650-644(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კონსტანტინე ბერიაშვილი ჯარიმის, პირგასამტეხლოსა და ზიანის ანაზღაურება 6/21/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-651-618(2კ-06) შპს `ზედა მაღლაკი~ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი, ქუთაისის საგადასახადო ინსპექცია დღგ-ს ჩათვლა 12/27/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-651-620(3კ-07) ი/მ `მანანა ბარამია~ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ფოთის საგადასახადო ინსპექცია ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა სოციალური გადასახადის ძირითადი თანხის და მასზე დარიცხული საირავის დაკისრების ნაწილში. 2/14/2008 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-651-626(კ-13) იზოლდა კოკაური, ირმა პაპუნაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების არარად აღიარება, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
 ჩანაწერი = 9851