საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-1070-1059(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გიორგი ქიტიაშვილი თანხის დაკისრება 12/20/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-107-101(კ-07) აჭარის ა/რ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს - ტერიტორიული ორგანოს - ბათუმის სოციალური დახმარების განყოფილების თანამშრომლები: ნინო კვაჭაძე, ლელა ჯინჭარაძე, ნანა კონცელიძე და სხვები (სულ 18 პირი) აჭარის ა/რ მთავრობა, აჭარის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ნორმატიული და ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობა 7/11/2007 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-107-102(კ-09) რომანოზ თარაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 4/6/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-107-105(2კ-15) ნინო მაჭავარიანი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ქობულეთის სარეგისტრაციო სამსახური, ნინო ინაშარიძე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, საჯარო რეესტრის ჩანაწერში ცვლილების განხორციელების დავალება
  ბს-107-105(კ-10) შპს `ნეტი-1~ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახური, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 4/12/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-107-105(კ-14) ზესტაფონის რაიონული სამომხმარებლო კოოპერატივი სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ზესტაფონის სარეგისტრაციო სამსახური, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო რეესტრის ჩანაწერისა და აუქციონის შედეგების ბათილად ცნობა 5/5/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-107-106(კ-11) შპს `კავკასუს ონლაინი~ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 2/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-107-107(კ-08) ალექსი მანჯავიძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და ქმედების განხორციელება ( საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის შესახებ ადმინისტრაციულ აქტის გამოცემა და ქმედების განხორციელება 3/11/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1071-1021(კ-06) ქეთევან ალასანია ქ. ბათუმის მერია მიწის ნაკვეთის მიკუთვნება 5/30/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1071-1024(კ-07) შპს `სონი-ცენტრი ბათუმი~ საქართველო ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბათუმის საგადასახდო ინსპექცია საგადასახო მოთხოვნის ბათილად ცნობა 2/12/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1071-1029(კ-09) ლამარა გუმბერიძე-ხეცურიანი ქ. თბილისის მერია ქმედების განხორციელების დავალდებულება 10/22/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1071-1033(კ-08) ნანული ჩავლეიშვილი აჭარის არ განათლების, კულტური და სპორტის სამინისტრო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და სამუშაოზე აღდგენა 12/4/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1071-1042(კ-10) დავით სართანია ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა, ქ. თბილისის მერია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 2/2/2011 შეწყდა
  ბს-1071-1060(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სარიდან მამისაშვილი ზიანის ანაზღაურება 12/15/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1072-1022(კ-06) შპს `ბათუმის ნავთობბაზა~ ქ. ბათუმის მერია, აჭარის ა/რ შსს სამმართველო სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე დავალიანების დაკისრება 6/20/2007 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
 ჩანაწერი = 9751