საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-1067-1038(კ-10) ი/მ გრიგოლ ფოცხიშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის 2007 წლის 21 სექტემბრის #ქ/107 ბრძანების ბათილად ცნობა 10/27/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1067-1056(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გიორგი წერეთელი ზიანის ანაზღაურება 12/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1068-1021(კ-07) რ.ყიფიანი, ი. ხარატიშვილი, ზ. ღუღუნიშვილი საქართველოს პარლამენტი სადეპუტატო დავალიანების ანაზღაურება 2/14/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1068-1026(კ-09) მურთაზ ესართია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ბათილად ცნობა 10/12/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1068-1030(2კ-08) შპს `ფონი~ საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბათუმის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილობა და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 2/12/2009 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-1068-1057(2კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მამუკა მამულაშვილი ჯარიმის, ზიანის, პირგასამტეხლოსა და კვების კომპენსაციის ანაზღაურება 12/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-106-88-კ-04 გ. ნალბანდიანი ლამარა და ელენე სტეფანოვები, ისანი-სამგორის შს სამმართველოს საპასპორტო-სავიზო და მოსახლეობის რეგისტრაციის განყოფილება რეგისტრაციის გაუქმება 10/30/2007 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-1069-1019(კ-06) შპს `თერჯოლა-ოილი~ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობა, დღგ-ს ჩათვლა 4/12/2007 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1069-1022(კ-07) ფუტკარაძე, რომან გორგილაძე, ანდრია მიხიტაროვი, იმედა შერიფაძე, ემა არზუმანიანი ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური; თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო ქმედების დავალდებულება და ზიანის ანაზღაურება 12/14/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-1069-1031(კ-08) შპს `გიგა~ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელვაჩაურის სარეგისტრაციო სამსახური #14 გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა და საჯარო რეესტრის დავალდებულება საკუთრების უფლების რეგისტრაციის აღდგენის თაობაზე 1/20/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1069-1040(კ-10) ვანიჩკა შეყილაძის უფლებამონაცვლე ვარდენ შეყილაძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ფულადი ვალდებულების შესრულება 1/27/2011 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-1069-1058(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შალვა კილაძე თანხის დაკისრება 12/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-106-99(კ-13) სოსო ბერაძე სსიპ შემოსავლების სამსახური ქმედების განხორციელების დავალება, მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 6/25/2013 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-1070-1020(კ-06) თალიკო დევაძე საქართველოს სოციალური დაზვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ხელვაჩაურის ფილიალი, საქართველოს სოციალური დაზვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის აჭარის ა/რ ფილიალი, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალშენის თემის საკრებულო შრომის უუნარობის ფურცლის ანაზრაურება 2/5/2007 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-1070-1023(2კ-07) ელდარ ქარქაშაძე ქუთაისის მერია სახელფასო გაანგარიშება 2/13/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 9851