საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-1516-1478(კ-10) დიმიტრი ჯალაღონია ქალაქ თბილისის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 1/12/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1516-1495(კ-11) ნუნუ მჭედლიშვილი რომან მეხრიშვილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დედოფლისწყაროს სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ხელშეშლის აღკვეთა, ზიანის ანაზღაურება 11/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1092(კ-05) შალვა ნოზაძე საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ოზურგეთის ფილიალი წინა პერიოდის საპენსიო თანხის ანაზღაურება 2/15/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1448(კ-09) ნანა კაციტაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ნაწილის) ბათილად ცნობა 1/27/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1474(კ-08) ნათელა ბერაძე მარიამ ხელაძე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის გამცემი კომისია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება 2/11/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1496(კ-11) ჯემალ ქიტიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 11 ოქტომბრის #980 განკარგულების ბათილად ცნობა საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 02 ნოემბრის #1409 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების ნაწილში 11/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1518-1093(კ-05) ბეჟან ბოლქვაძე აჭარის ა/რ შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება 3/9/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1518-1449(2კ-09) შპს `გეგე~ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 2/9/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1518-1475(კ-08) ხათუნა აბაშიძე თინათინ გიორგაძე, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აჭარის ა/რ ტერიტორიული ორგანო ქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავება 6/9/2009 გაუქმდა და დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად
  ბს-1518-1497(კ-11) ციალა ჯირკველიშვილი, გივი ჯამელაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თანხის დაბრუნება, ზიანის ანაზღაურება 7/18/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1519-1450(კ-09) იოსებ ჩიტიძე საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, იორმუღანლოს საჯარო სკოლა, ლამბალოს საჯარო სკოლა სახელფასო დანამატისა და მორალური ზიანის ანაზღაურება 1/28/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1519-1476(კ-08) ზურაბ აბრამია თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა 1/23/2009 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-1519-1480(კ-10) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მანუჩარ უზარაშვილი თანხის დაკისრება 1/12/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1519-1498(კ-11) მარინე ფიროსმანაშვილი სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გარდაბნის სარეგისტრაციო სამსახური, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ინდვიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 2/15/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1520-1095(კ-05) ამირან კვარაცხელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 3/9/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 9851