საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-156-152(კ-08) რაულ მიქაძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა 5/8/2008 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-156-153(კ-14) იური კალაძე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ქმედების განხორციელება 4/10/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-156-154(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ვასილ სულაშვილი თანხის დაკისრება 3/29/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-156-154(კ-12) ნიკოლოზ ბერიძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა, ადმინისტრაციული ორგანოსათვის ქმედების განხორციელების დავალება 3/28/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-156-154(კ-15) თამარ თაბაგარი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა
  ბს-1562-1517(კ-08) მერაბ გვასალია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 2/3/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1562-1523(კ-10) მარინა შანშაშვილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 2/2/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1562-1541(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ვასილ გამილაღდიშვილი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის გამო ზიანისა და პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 12/19/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1563-1492(2კ-09) ეთერ დათუნაშვილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილობა და ახალი აქტის გამოცემის დავალება 11/10/2010 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-1563-1518(კ-08) არტემ ჭკადუა საქართველოს შს სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 2/19/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1563-1524(კ-10) სს `თიბისი ბანკი~ სსიპ _ შემოსავლების სამსახურის მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო დეპარტამენტი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 12/20/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1564-1519(კ-08) შპს `კალასი~ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 5/5/2009 დატოვებულია უცვლელად
  ბს-1565-1494(კ-09) გენო კალანდია საქართველოს პარლამენტი დავალიანების ანაზღაურება 2/2/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1565-1520(კ-08) რომან ღუდუმიძე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დავალიანების ანაზღაურება 4/1/2009 გაუქმდა და მიღებულია ახალი გადაწყვეტილება
  ბს-1565-1544(კ-11) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გიორგი სოლომნიშვილი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 12/27/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 9751