საქმის ნომერი მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ბს-15-15(კ-12) ლიანა ოდიშვილი სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მცხეთის სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 1/23/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-15-15(კ-14) ლარისა ნიკოლაიშვილი ქ.თბილისის მერია, ისნის რაიონის გამგეობა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, აქტის გამოცემის დავალება 2/27/2014 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1515-1446(კ-09) სს `თელასი~ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 2/2/2010 დამთავრდა მორიგებით
  ბს-1515-1472(კ-08) დიმიტრი ფომენკო კონსტანტინე ფომენკო, რომან ფომენკო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახური საჯარო რეესტრის ჩანაწერის გაუქმება, ძველი ჩანაწერის აღდგენა 1/26/2009 დატოვებულია განუხილველად
  ბს-1515-1477(კ-10) ანა ბუბაშვილი ქ. თბილისის მერია, სსიპ-არქიტექტურის საქალაქო სამსახური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 3/9/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1516-1447(კ-09) თამაზ შალამბერიძე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელება 3/24/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1516-1473(კ-08) შუშანა კონცელიძე ქ. ბათუმის #1 საჯარო სკოლა საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა 1/29/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1516-1478(კ-10) დიმიტრი ჯალაღონია ქალაქ თბილისის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემა 1/12/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1516-1495(კ-11) ნუნუ მჭედლიშვილი რომან მეხრიშვილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დედოფლისწყაროს სარეგისტრაციო სამსახური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ხელშეშლის აღკვეთა, ზიანის ანაზღაურება 11/24/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1092(კ-05) შალვა ნოზაძე საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ოზურგეთის ფილიალი წინა პერიოდის საპენსიო თანხის ანაზღაურება 2/15/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1448(კ-09) ნანა კაციტაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ნაწილის) ბათილად ცნობა 1/27/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1474(კ-08) ნათელა ბერაძე მარიამ ხელაძე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის გამცემი კომისია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება 2/11/2009 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1517-1496(კ-11) ჯემალ ქიტიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 11 ოქტომბრის #980 განკარგულების ბათილად ცნობა საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 02 ნოემბრის #1409 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების ნაწილში 11/14/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1518-1093(კ-05) ბეჟან ბოლქვაძე აჭარის ა/რ შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება 3/9/2006 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ბს-1518-1449(2კ-09) შპს `გეგე~ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 2/9/2010 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
 ჩანაწერი = 9878